กลุ่มบริหารทั่วไป

ครูภัทณพันธ์ แสงรุ้ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสมจิตร นิลประดับ

ครูชำนาญการ

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ

นางสาวกัลยา ชำนาญพล

ครู

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

รู

นางสาวจินดารัตน์ รักษายศ

ครู

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก

เจ้าหน้าที่การเงิน

ครูอารีรัตน์ เกตุสุข

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา อัครชาติ

ครูผู้ช่วย

นางสาวชญมน จับจัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกรียงศักดิ์ รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่บริการ