กลุ่มบริหารทั่วไป

ครูภัทณพันธ์ แสงรุ้ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสมจิตร นิลประดับ

ครูชำนาญการ

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

รู

นางสาวจินดารัตน์ รักษายศ

ครู

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก

ครู

ครูอารีรัตน์ เกตุสุข

ครู

นางสาวฐิติมา อัครชาติ

ครู

นางสาวชญมน จับจัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกรียงศักดิ์ รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่บริการ