กลุ่มบริหารบุคคล

นายสุวัฒน์ งามขำ

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินตนาพร ปรีเปรม

ครูชำนาญการพิเศษ