กลุ่มบริหารวิชาการ

นางชุตินันท์ คีรีนิล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ