วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดอนกลางจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมจิตอาสา สู่ประชาอาเซียน

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านดอนกลาง จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าหมาย

1) ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์

2) ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

3) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรร

4) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา