ดาวน์โหลด

โปรแกรมเอกสารประจำชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านดอนกลาง

[แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน]

 • Fonts สำหรับการใช้งานโปรแกรม ปพ.5 [คลิก]

 • โปรแกรม ปพ.5 โรงเรียนบ้านดอนกลาง [คลิก]

 • ปพ.6 โรงเรียนบ้านดอนกลาง [คลิก Word] [คลิก PDF]

 • แบบประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [คลิก Excel] [คลิก PDF]

 • ตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน [2561] [คลิก]

 • บัญชีเรียกชื่อ-รร.บ้านดอนกลาง

คู่มือและแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 [คลิก]

 • แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [คลิก]

 • คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [คลิก]

 • คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 [คลิก]

หลักสูตรสถานศึกษา

 • หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2561 [คลิก]

 • หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนกลาง ปีการศึกษา 2562 [คลิก]

 • โครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดอนกลาง
  ปีการศึกษา 2563
  [คลิก]

 • หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านดอนกลาง [คลิก]

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์ม - การนิเทศการสอนชั้นเรียน [คลิก Word] [คลิก PDF]

 • แบบฟอร์ม - หนังสือขออนุญาตออกนอกโรงเรียน (สำหรับนักเรียน) [คลิก]

 • แบบฟอร์ม - หนังสือบันทึกทัณฑ์บนนักเรียน [คลิก Word] [คลิก PDF]

เอกสารการเลื่อนวิทยฐานะ

 • สำนักงาน ก.ค.ศ. [มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา] [คลิก]

บันทึกการสอนแทน

ปีการศึกษา 2565

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 [คลิก]

ปีการศึกษา 2564

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [คลิก]

ปีการศึกษา 2563

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 [คลิก]

   • สรุปบันทึกการปฏิบัติสอนแทน เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563 [คลิก]

เอกสารสมัครเรียน

 • ใบสมัครเรียน-โรงเรียนบ้านดอนกลาง [คลิก]

 • ใบมอบตัว-โรงเรียนบ้านดอนกลาง [คลิก]

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

 • SAR - ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 [คลิก]

 • SAR - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 [คลิก]

 • รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 [คลิก]

 • รายงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2564
  โรงเรียนบ้านดอนกลาง
  [คลิก]

รายงานอื่น ๆ

 • สรุปรายงานผลระบบสำนรวจแววความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2565 [คลิก] (สำหรับเมล์องค์กร)

ผลงานต้นแบบโรงเรียน

 • Best Practice เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญาด้วยเกมการเรียนรู้ Sudoku สำหรับเด็กปฐมวัย [คลิก Word] [คลิก PDF]

 • แบบฝึกทักษะ [คณิตศาสตร์] [ม.2] - การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง [คลิก]

 • แบบฝึกทักษะ [คณิตศาสตร์] [ป.6] - ทศนิยม ชุดที่ 1 การเขียนเศษส่วนรูปแบบทศนิยม [คลิก]

คู่มือ

 • คู่มือสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์ [คลิก]

 • คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ปีงบประมาณ 2565 [คลิก]

 • คู่มือระบบวัดแววความสามารถพิเศษ สำหรับครู [คลิก]

 • คู่มือระบบวัดแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียน [คลิก]

 • คู่มือระบบวัดแววความสามารถพิเศษ สำหรับโรงเรียน [คลิก]

 • แนวทางการใช้แบบวัดแววความสามารถพิเศษ [คลิก]

แบบฟอร์มหน้าปก

 • หน้าปก - แบบที่ 3 [สีส้ม]

 • หน้าปก - แบบที่ 3 [สีม่วง]

 • หน้าปก - แบบที่ 2 [สีน้ำตาล]

 • หน้าปก - แบบที่ 2 [สีเขียว]

 • หน้าปก - แบบที่ 2 [สีม่วง]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีเหลือง - เทา]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีน้ำตาล]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีเขียว - เทา]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีน้ำเงิน - เทา]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีส้ม - เทา]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีแดง - เทา]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีฟ้า]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีส้ม - ส้ม]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีเขียว - เขียว]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีน้ำเงิน - น้ำเงิน]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีเหลือง - เหลือง]

 • หน้าปก - แบบที่ 1 [สีแดง - แดง]

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนกลาง

 • ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 [คลิก]