ดาวน์โหลด

โปรแกรมเอกสารประจำชั้นเรียน 

โรงเรียนบ้านดอนกลาง 

[แบบแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน]

คู่มือและแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

หลักสูตรสถานศึกษา

แบบฟอร์ม

เอกสารการเลื่อนวิทยฐานะ

บันทึกการสอนแทน

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

เอกสารสมัครเรียน

รายงานประจำปีของสถานศึกษา

รายงานอื่น ๆ

ผลงานต้นแบบโรงเรียน

คู่มือ

แบบฟอร์มหน้าปก

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนกลาง