กลุ่มปฐมวัย

นางจินตนาพร ปรีเปรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย

นางสาวพิมพ์ธาดา บุญเกิด

ครู