กลุ่มปฐมวัย

นางจินตนาพร ปรีเปรม

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มปฐมวัย