กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัลยา ชำนาญพล

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

มัธยมศึกษาตอนต้น

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

ครูภัทณพันธ์ แสงรุ้ง

ครู