กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสมจิตร นิลประดับ

ครูชำนาญการ