กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา

นางสาวกัลยา ชำนาญพล

ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก

ครู