บุลคากรทั้งหมด

นายสุวัฒน์ งามขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

นางกุลญา ตรงศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านดอนกลาง

อันดับ 1

นางชุตินันท์ คีรีนิล

ครูชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โรงเรียนบ้านดอนกลาง

อันดับ 2

นางจินตนาพร ปรีเปรม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมจิตร นิลประดับ

ครูชำนาญการ

นางมลธิรา สวนเข้ม

ครูชำนาญการ

นางสาวโชติรัตน์ เสียงใหญ่

ครูชำนาญการ

ครูภัทณพันธ์ แสงรุ้ง

ครู

นางสาวกัลยา ชำนาญพล

ครู

นายปกรณ์ บริบูรณ์ทรัพย์

ครู

นางสาวจินดารัตน์ รักษายศ

ครู

นางสาวรสจิเรศ วัดโลก

ครู

ครูอารีรัตน์ เกตุสุข

ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติมา อัครชาติ

ครูผู้ช่วย

นางสาวชญมน จับจัด

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเกรียงศักดิ์ รวดเร็ว

เจ้าหน้าที่บริการ